De Meander heeft een medezeggenschapsraad (MR), waarin drie leerkrachten en drie ouders vertegenwoordigd zijn. Zij hebben een wettelijk recht op inspraak bij het beleid van de school. Bij sommige beslissingen van bestuur of directie moet aan de MR om advies worden gevraagd. Afhankelijk van de beslissing heeft de MR advies- of instemmingsrecht. Dit betekent, dat leerkrachten én ouders kunnen meedenken over het schoolbeleid, het leerklimaat, de te hanteren leermethoden, de arbeidsomstandigheden en allerlei andere zaken.

Vergaderingen
De medezeggenschapsraad vergadert gemiddeld 1x in de zes weken. Vergaderingen van de MR zijn openbaar en belangstellenden zijn dan ook van harte welkom. We vergaderen dit jaar afwisselend op school en online. De vergaderdata voor schooljaar 2022-2023 zijn: donderdag 29 september 2022, maandag 21 november 2022, dinsdag 24 januari 2023, woensdag 8 maart 2023 (online), maandag 17 april 2023 en donderdag 1 juni 2023 (online), steeds om 19.30 uur. Belangstellenden worden verzocht vooraf even contact op te nemen via medezeggenschapsraad@demeander-delfgauw.nl. Tevens kunt u de notulen van de vergaderingen opvragen via dit mailadres.