De Meander heeft een medezeggenschapsraad (MR), waarin vier leerkrachten en vier ouders vertegenwoordigd zijn. Zij hebben een wettelijk recht op inspraak bij het beleid van de school. Bij sommige beslissingen van bestuur of directie moet aan de MR om advies worden gevraagd. Afhankelijk van de beslissing heeft de MR advies- of instemmingsrecht. Dit betekent, dat leerkrachten én ouders kunnen meedenken over het schoolbeleid, het leerklimaat, de te hanteren leermethoden, de arbeidsomstandigheden en allerlei andere zaken.

Vergaderingen
De medezeggenschapsraad vergadert gemiddeld 1x in de zes weken. Vergaderingen van de MR zijn openbaar en belangstellenden zijn dan ook van harte welkom. De vergaderdata voor schooljaar 2021-2022 zijn: maandag 22 november 2021, dinsdag 25 januari 2022, donderdag 17 maart 2022, maandag 16 mei 2022 en woensdag 22 juni 2022 om 20.00 uur. Belangstellenden worden verzocht vooraf even contact op te nemen via medezeggenschapsraad@demeander-delfgauw.nl. Tevens kunt u de notulen van de vergaderingen opvragen via dit mailadres.