De Meander heeft een medezeggenschapsraad (MR), waarin drie leerkrachten en drie ouders vertegenwoordigd zijn. Zij hebben een wettelijk recht op inspraak bij het beleid van de school. Bij sommige beslissingen van bestuur of directie moet aan de MR om advies worden gevraagd. Afhankelijk van de beslissing heeft de MR advies- of instemmingsrecht. Dit betekent, dat leerkrachten én ouders kunnen meedenken over het schoolbeleid, het leerklimaat, de te hanteren leermethoden, de arbeidsomstandigheden en allerlei andere zaken.

Vergaderingen
De medezeggenschapsraad vergadert gemiddeld 1x in de zes weken. Vergaderingen van de MR zijn openbaar en belangstellenden zijn dan ook van harte welkom. We vergaderen dit jaar afwisselend op school en online. De vergaderdata voor schooljaar 2023-2024 zijn: donderdag 14 september 2023, donderdag 23 november 2023 (online), dinsdag 30 januari 2024, maandag 18 maart 2024 (online) en donderdag 25 april 2024, steeds om 19.30 uur. Reservedatum: maandag 17 juni 2024 (online). Belangstellenden worden verzocht vooraf even contact op te nemen via medezeggenschapsraad@demeander-delfgauw.nl. Tevens kunt u de notulen van de vergaderingen opvragen via dit mailadres.