Op De Meander werken we opbrengstgericht. Opbrengstgericht werken (OGW) is gericht op het verbeteren van de leerresultaten van alle leerlingen. Na het analyseren van de methode- en Citotoetsen maken de leerkrachten een groepslplan met meetbare doelen om zo het maximale uit elke leerling te halen.

Opbrengstgericht werken heeft hoge verwachtingen van de kinderen en gaat uit van doelgericht werken. Dat is van belang op alle niveaus, dus op leerling-, groeps- en schoolniveau. Bij opbrengstgericht werken wordt systematisch en volgens een bepaalde cyclus gewerkt. Daarbij stelt de leerkracht allereerst voor zichzelf doelen voor de cognitieve resultaten en sociaal-emotionele vaardigheden van de kinderen.

Feedback
Met die doelen in het achterhoofd wordt het onderwijsproces vormgegeven. Daarna gaat de leerkracht naar de opbrengsten kijken en controleren of de gestelde doelen behaald zijn. De leerkracht analyseert de nieuwe gegevens. Aan de hand van deze analyse past zij het onderwijsproces of de doelen aan. Op deze manier is er dus steeds feedback over de kwaliteit van het onderwijs.

Scholingstraject
Het personeel van de Meander is geschoold in opbrengstgericht werken. Het team heeft een intensief tweejarig scholingstraject doorlopen. Daarbij lag de nadruk op:
– Het analyseren van resultaten
– Het stellen van doelen
– Het bieden van zorg op verschillende niveaus:
  de kinderen die meer instructie nodig hebben, de basisgroep en de kinderen die meer uitdaging nodig hebben
– Het schrijven en uitvoeren van groepsplannen en de evaluatie hiervan

Tevens zijn de leerkrachten opgeleid in de opbrengstgerichte wijze van instructie geven aan leerlingen. Daarbij spelen zij tijdens de instructie in op de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen.