Plusklas
De Plusklas op De Meander is bedoeld voor kinderen uit de groepen 3 t/m 8 die naast verrijkingsstof in de groep meer uitdaging nodig hebben. De kinderen die deelnemen zijn gesignaleerd door de leerkrachten via een Quickscan hoogbegaafdheid. Met de Plusgroep willen we hen passend onderwijs bieden. Tijdens de lessen in de Plusgroep wordt er gewerkt aan verschillende onderwerpen. Naast het projectmatige werken aan een thema komen ook psycho-educatie en het ‘leren leren’ aan bod. De thema’s en opdrachten verschillen per periode. Er wordt o.a. gewerkt met opdrachten uit de pittige plustorens. Er wordt gewerkt met een zogenaamd “Plusgroepcontract” en er wordt een logboek bijgehouden, waarin zowel de leerling, de leerkracht en als de plusklasbegeleider hun bevindingen opschrijven.

Rekentijgers
Op De Meander kunnen kinderen uit groep 3 t/m 8, die in de eigen groep laten zien dat zij op rekengebied en qua werkhouding meer aankunnen, werken met de methode Rekentijgers. Dit is een methode voor begaafde- en hoogbegaafde kinderen waarin reken- en wiskundige activiteiten aan bod komen.
De activiteiten hebben een open karakter, zijn complexer en creatief. Ze vragen van kinderen om (wiskundige) samenhangen te doorzien, kennis te construeren en verschillende vaardigheden te combineren. Kinderen moeten kritisch nadenken over wiskundige- en meetkundige onderwerpen en over problemen die een beroep doen op (mathematisch-)logisch denken. Een kritische houding, redeneren en uitleggen zijn daarbij belangrijk. De leerlingen werken in een methodewerkboek, waarbij samenwerken wordt gestimuleerd. De leerkracht Rekentijgers geeft instructie, begeleidt en evalueert het gemaakte werk en maakt daarbij gebruik van coöperatieve werkvormen. Door de week heen krijgen de leerlingen in de eigen groep de gelegenheid om verder te werken aan de opdrachten.

Zie voor meer informatie ons protocol meer- en hoogbegaafdheid.