Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De Wet Passend Onderwijs gaat er vanuit dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone, reguliere school in de buurt kunnen gaan. Kinderen die meer ondersteuning nodig hebben dan de reguliere basisscholen kunnen bieden, kunnen naar het speciaal basisonderwijs (SBO) of het speciaal onderwijs (SO).

Alle basisscholen hebben een ondersteuningsprofiel opgesteld. In dit document beschrijft de school welke extra ondersteuning de school wel en niet kan bieden. In principe kunnen alle scholen de basisondersteuning bieden. Sommige basisscholen hebben op bepaalde terreinen echter ook extra expertise in huis. Zo heeft de Meander bijvoorbeeld extra expertise in huis op het gebied van hoogbegaafdheid en dyslexie.

Hoe werkt het?
De meeste kinderen maken over het algemeen een onbezorgde basisschooltijd door. Maar er zijn kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De school waar het kind wordt aangemeld, krijgt zorgplicht. Dat betekent dat die school een passende onderwijsplek moet zoeken als het kind extra ondersteuning nodig heeft, die het zelf niet kan bieden. Liefst gebeurt die ondersteuning natuurlijk op die school zelf, eventueel met een speciaal arrangement, maar soms is het nodig om in nauw overleg met de ouders over te stappen naar een andere basisschool of een speciale lesplaats.
Alle scholen in de regio Delflanden zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) Delflanden. Vanuit dit samenwerkingsverband krijgen de scholen, indien gewenst, ondersteuning voor een leerling of hulp bij het zoeken naar een passende onderwijsplek. De extra ondersteuning wordt vanuit het PPO Delflanden georganiseerd en betaald. In geval van een nieuwe aanmelding bij een school, neemt de school binnen tien weken het besluit of de leerling op die school terecht kan of komt met een voorstel waar het kind beter op zijn plaats zou zijn. Aarzel bij vragen niet met de directie of de intern begeleider contact op te nemen. Het gaat immers om úw kind.

Uw kind heeft geen extra ondersteuning nodig?
Wanneer uw kind geen extra ondersteuning nodig heeft, verandert er weinig voor uw kind. Wellicht zit of komt er bij uw zoon of dochter een kind in de klas dat extra ondersteuning nodig heeft. Die ondersteuning zal de school graag bieden. Elk kind heeft immers recht op goed onderwijs in zijn of haar directe omgeving.

Uitgebreide informatie over passend onderwijs is op school aanwezig. Indien de situatie er naar is: vraag ernaar! Of kijk op www.ppodelflanden.nl

Lees hier meer Informatie over het aannamebeleid i.v.m. passend onderwijs voor leerlingen van de Stichting Scholengroep Holland.